Projekt miejsca edukacyjnego może zostać przygotowany w dowolnej formie, np.:

  • graficznej typu plakat, rysunek wykonany dowolną techniką,
  • multimedialnej typu prezentacja multimedialna, animacja 3D, film,
  • przestrzennej typu makieta.

Praca zgłoszona do Konkursu powinna:

  • być podpisana imiona i nazwiskami autorów,
  • posiadać tytuł, który jednoznacznie określa, jaką formę miejsca edukacyjnego przedstawiono w pracy,
  • zawierać informację, w jakim miejscu w mieście/gminie zespół proponuje budowę przestawionego miejsca edukacyjnego.
Koordynator programu
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Inicjator programu
Fundacja Veolia Polska
Patronat honorowy
Prezydent Miasta Trzemeszno